მნიშვნელოვანიმსოფლიოსიახლეები

ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანალიტიური ანგარიში, სადაც შეფასებულია საქართველოს შესაძლებლობები ერვოკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით

ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანალიტიური ანგარიში, სადაც შეფასებულია საქართველოს შესაძლებლობები და ვალდებულებები ერვოკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით. დოკუმენტში დეტალურადაა გაანალიზებული რას მიაღწია ქვეყანამ ევროკავშირის კანონთა კრებულთან (EU acquis) შესაბამისობსი კუთხით, რომელიც ევროკავშირის საერთო უფლებების და ვალდებულებების ერთობლიობას წარმოადგენს.

ანგარიში ეხება მართლმსაჯულებას, შიდა ბაზარს, კონკურენციის პოლიტიკას, მედიას, მწვანე პოლიტიკას, სოფლის მეურნეობასა და საგარეო ურთიერთობებს. ანგარიში დაფუძნებულია საქართველოსთვის გამოგზავნილ კითხვარზე მიღებულ პასუხებს.

საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე მართლმსაჯულების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების სფეროში კანონმდებლობის განსახორციელებლად, – ამის შესახებ აღნიშნულია ანგარიშში, რომელიც ევროკომისიამ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის შესახებ მოამზადა.

„ქვეყანას აქვს რამდენიმე სტრატეგია, განსაკუთრებით ტერორიზმთან და მიგრაციასთან დაკავშირებით. კანონმდებლობა ზოგიერთ სფეროში, განსაკუთრებით უცხოელებთან და თავშესაფრის საკითხებთან დაკავშირებით, ძირითადად შეესაბამება ევროკავშირის კანონმდებლობას, თუმცა, ინსტიტუციური თანამშრომლობა და კოორდინაცია სუსტია. შედეგად, განხორციელება ზოგჯერ არადამაკმაყოფილებელია,“- აღნიშნულია დოკუმენტში.

საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ საქართველოს აქვს გარკვეული დონის მომზადება სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში.

„მან შემდგომში უნდა გაათანაბროს თავისი საკანონმდებლო ბაზა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, კომუნალურ სექტორში კონტრაქტორების ჩართვით და შემდგომში შეუსაბამოს თავისი კანონმდებლობა კონცესიების შესახებ დირექტივასთან თავდაცვის, უსაფრთხოების სექტორებში შესყიდვების დროს“, – აღნიშნულია ანგარიშში.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წესები მოითხოვს, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შეეძლოთ სტატისტიკის წარმოება პროფესიული დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობის, სანდოობის, გამჭვირვალობისა და კონფიდენციალურობის საფუძველზე.

“სტატისტიკის მხრივ, საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე. უმეტესწილად, ეროვნული სამართლებრივი ინსტრუმენტები არსებობს საჭირო სტატისტიკური მონაცემების მოსამზადებლად და სისტემის შემდგომი განვითარებისათვის, რათა მათ ის ევროკავშირის სტანდარტებთან დააახლოონ. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ შესაძლებლობებს, შემაშფოთებელია რესურსების ადეკვატურობა. სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს, „საქსტატს“, ჰყავს თანამშრომელთა შედარებით მცირე რაოდენობა და ხელფასების დონე არ შეესაბამება საჯარო სამსახურის სხვა სფეროებში დასაქმებულ მოხელეთა ხელფასებს. შედარებით შეზღუდულია ფინანსური და IT რესურსებიც”, – აღნიშნულია დოკუმენტში.

ამასთან, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წესები მიზნად ისახავს უზრუნველყოს სამართლიანი კონკურენცია და სტაბილურობა ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის, კერძოდ, საბანკო, დაზღვევა, დამატებითი პენსიები, საინვესტიციო მომსახურება და ფასიანი ქაღალდების ბაზრები. ისინი მოიცავს ამ ინსტიტუტების ავტორიზაციის, საქმიანობისა და ზედამხედველობის წესებს.

„ფინანსური მომსახურების სფეროში საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე. საქართველოს მოუწევს მნიშვნელოვანი დამატებითი საკანონმდებლო და ოპერატიული ნაბიჯების გადადგმა თავისი წესების დასარეგულირებლად მრავალ სფეროში, კერძოდ, კაპიტალის მოთხოვნების რეგულირებისა და დირექტივის, საინვესტიციო ფირმების რეგულირებისა და დირექტივის, ბანკების აღდგენისა და გადაწყვეტის დირექტივისა და ზოგადი ფინანსური ბაზრის ინფრასტრუქტურის კანონმდებლობის შესაბამისად. გარდა ამისა, საქართველოს დასჭირდება არსებითად გააძლიეროს თავისი შესაძლებლობები ახალი ღონისძიებების განსახორციელებლად ყველა სფეროში. სადაზღვევო და კაპიტალის ბაზრები კვლავ განუვითარებელია“,- აღნიშნულია ანგარიშში.

დოკუმენტში საუბარია ციფრულ ტრანსფორმაციასა და მედიაზეც და ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს ელექტრონული ბაზრის გამართულ ფუნქციონირებას, კომუნიკაციებს, ელექტრონულ კომერციასა და აუდიო-ვიზუალურ მომსახურებას. წესები იცავს მომხმარებლებს და მხარს უჭერს თანამედროვე სერვისების უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას.

„საქართველოს აქვს გარკვეული დონის მომზადება ინფორმაციული საზოგადოებისა და მედიის სფეროში. მან გადადგა გარკვეული ნაბიჯი თავისი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან გასათანაბრებლად. საქართველოს აქვს ციფრული პოლიტიკის რამდენიმე სტრატეგია, მაგრამ ძალისხმევა უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ ისინი შეესაბამებოდეს ევროკავშირის „ევროპის ციფრული მომავლის ფორმირებას“ და „ციფრულ კომპასს“. ევროპული ელექტრონული კომუნიკაციების კოდექსის სპექტრის დებულებების განხორციელება აშკარა არ არის. არსებობს უნივერსალური მომსახურების რეჟიმის ნაკლებობა და, შესაბამისად, უნივერსალური სერვისების დანერგვა ევროპული ელექტრონული კომუნიკაციების კოდექსით ჯერჯერობით შეუძლებელია. არ არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი აქტები ან წესები ღია ინტერნეტზე წვდომის შესახებ. პროგრესი, როგორც ჩანს, მიღწეულია ევროკავშირის აუდიოვიზუალური მედიასერვისების დირექტივასთან შესაბამისობის კუთხით“, – აღნიშნულია ანგარიშში.

ფინანსურ კონტროლთან დაკავშირებით, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი ხელს უწყობს ეროვნული მმართველობის სისტემების რეფორმას. ევროკომისიის განმარტებით, ფინანსური კონტროლის წესები კიდევ უფრო იცავს ევროკავშირის ფინანსურ ინტერესებს თაღლითობისგან ევროკავშირის სახსრების მართვაში და eEuro-ს კი – გაყალბებისგან.

„საქართველოს აქვს გარკვეული დონის მომზადება ფინანსური კონტროლის სფეროში. სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების კანონი ადეკვატური საფუძველია სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებისა და ევროკავშირის სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, მენეჯერული ანგარიშვალდებულება, ფინანსური მენეჯმენტი და კონტროლი და შიდა აუდიტი არ არის ეფექტურად განხორციელებული არასაკმარისი შესაძლებლობების, საჯარო სამსახურში მათი სარგებლის არასათანადოდ გაგების და სამინისტროებსა და მათ დაქვემდებარებულ ორგანოებს შორის ანგარიშვალდებულების არაეფექტური შეთანხმებების გამო. ფინანსური ინსპექციის როლი და გავლენა საჯარო სექტორში უნდა გადაიხედოს“, – აღნიშნულია ანგარიშში.

ევროკომისიის განმარტებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უნდა შეეძლოთ პოლიტიკური დიალოგის წარმართვა ევროკავშირის საგარეო, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში, ევროკავშირის განცხადებებთან შესაბამისობაში, მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის ქმედებებში და გამოიყენონ შეთანხმებული სანქციები და შემზღუდავი ზომები.

„საქართველო ამ მიმართულებით ზომიერად არის მომზადებული. საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში კონვერგენციის გასაზრდელად, კერძოდ, ევროკავშირის განცხადებებთან და გადაწყვეტილებებთან შესაბამისობა, ასევე შემაკავებელი ზომების გამოყენებისას, როცა და სადაც საჭიროა”, – აღნიშნულია დოკუმენტში.

ევროკომისიის შეფასებით, საქართველო რეგიონული პოლიტიკის სფეროში მომზადების ადრეულ ეტაპზეა.

კომპანიების სამართლის სფეროს შეფასებისას აღნიშნულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცემ მხარი დაუჭირა საწყის ნაბიჯებს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივად გათანაბრებისთვის ბევრ სფეროში, საჭიროა შემდგომი ძალისხმევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება უახლეს კანონმდებლობას. ასევე უნდა უზრუნველყოს ფინანსური და ადამიანური რესურსების შესაბამისი დონე ზედამხედველობის, გამოძიებისა და სანქციების ამოცანების შესასრულებლად.

საქართველომ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 2022 წლის 3 მარტს წარადგინა. ამის შემდეგ, საქართველოს მთავრობამ ევროკომისიისგან მიიღო კითხვარი, რომელიც პასუხებით ბრიუსელს დაუბრუნა. 2022 წლის თებერვალსა და მარტში ევროკავშირის წევრობის განაცხადები წარადგინეს უკრაინამ და მოლდოვამაც. ივნისში, ევროკავშირმა ამ ორ ქვეყანას მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი, ხოლო საქართველოს – ევროპული პერსპექტივა. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველომ 12 რეკომენდაცია უნდა შეასრულოს.

მსგავსი პოსტები

Back to top button